Denna policy förklarar hur vår webbplats clira.io och vår plattform eSource samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har samt hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats och nyttjar eSource och gäller även som användarvillkor. När du registrerar dig på plattformen ger du oss rätt att publicera er logga i eSource.

Vi anser att skyddet för personuppgifter är viktigt och strävar efter att utforma vår webbplats med respekt för besökarnas integritet. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

1. Personuppgifter vi samlar in och hur de används

Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. Vi behandlar namn, adress, e-postadress och telefonnummer som lämnas till oss via kontaktformulär på webbplatsen. Personuppgifterna behandlas för att vidta begärda åtgärder som att besvara frågor eller skicka material. Personuppgifterna kan även komma att användas för direkt marknadsföring till mottagare i deras yrkesroll, kund- och marknadsanalyser, inbjudningar till möten samt andra yrkesmässiga kontakter rörande våra produkter och tjänster.

Vid besök på webbplatsen och vid nedladdning av dokument behandlar vi automatiskt information som under vissa förutsättningar kan utgöra personuppgifter. Det gäller uppgifter om tid, datum, nedladdad fil, filens storlek, volym på överförda data, webbläsare, språkinställningar, operativsystem, refererande domän och IP-adress.  Ändamålet med behandlingen av denna typ av information är att tillhandahålla en intressant, säker och användarvänlig webbplats.

Laglig grund

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter, att kommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter samt att erbjuda en intressant, säker och användarvänlig webbplats. I vissa fall är den lagliga grunden att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den som lämnat personuppgifterna innan ett avtal träffas. När det gäller så kallade cookies är den lagliga grunden samtycke. Närmare information om denna behandling framgår av avsnittet om cookies och liknande tekniker nedan.

Lagringstid

Generellt så sparar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi raderar även personuppgifter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kännedom om att personuppgifterna som vi behandlar är inaktuella.

Överföring till tredje part

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till oberoende tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. De mottagare som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter är närstående företag som andra företag inom vår koncern och våra leverantörer inom områden som informationssäkerhet, IT, frakt och logistik, ekonomi och marknadsföring. Vi säljer inte dina personuppgifter eller låter någon tredje part av andra skäl använda personuppgifter som lämnats till oss för sina egna syften. Undantag är viss teknisk information som under särskilda förutsättningar delas med tredje part enligt nedan.

Säkerhet

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära integritetsrisker. De personuppgifter som lämnas via formulär på vår webbplats skyddas med hjälp av kryptering under överföring till våra servrar.

Överföring till länder utanför EU/ESS

Normalt behandlar vi endast personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter och teknisk information kan dock i vissa situationer komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Undantagsvis kan personuppgifter även, efter det att vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Rättigheter rörande personuppgifter

Du har rätt att på begäran och utan onödigt dröjsmål få tillgång till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har vidare rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad och att få dina personuppgifter överförda till någon annan. Slutligen har du rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Om du har frågor eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Det finns även en möjlighet att kontakta behörig tillsynsmyndighet.

Ändringar

Denna Integritetspolicy uppdateras kontinuerligt och vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om det har skett några förändringar innan webbplatsen används.

Länkar

På vår webbplats förekommer det ibland länkar till andra webbplatser. De webbplatserna står normalt inte under vår kontroll och omfattas inte av denna integritetspolicy därför uppmanas du att ta del av webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter.

2. Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

3. Hur är det med cookies och liknande tekniker?

När du besöker vår webbplats får du ange om du samtycker till cookies som bland annat används i syfte att identifiera dig som återkommande besökare, analysera användningen av vår webbplats, sammanställa en profil över dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser på andra webbplatser och ge dig tillgång till tredjepartstjänster.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du loggar in.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

4. Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

5. Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

6. Vilka rättigheter har jag?

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är kostnadsfri att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för informationsförmedling genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

7. Skydd av Användarintegritet och Rätt att Vidta Åtgärder

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart spärra eller avsluta ditt användarkonto utan föregående meddelande om vi, efter eget fritt val, rimligen misstänker att du ägnar dig åt bedräglig verksamhet i samband med vår tjänst. Bedräglig verksamhet kan inkludera, men är inte begränsad till, försök att manipulera eller utnyttja våra system, använda stulna eller falska identiteter, bedräglig användning av betalningsmetoder eller andra aktiviteter som strider mot våra användarvillkor och gällande lagar. Vi kommer att sträva efter att meddela dig om spärrningen av ditt konto, om så är möjligt och inte förhindras av lagar eller utredningar. Vi förbehåller oss också rätten att vidta rättsliga åtgärder och samarbeta med myndigheter i utredningen av sådana aktiviteter. Genom att använda vår tjänst samtycker du till att följa dessa regler.

8. Förbud mot Identitetsförfalskning och Bedrägeri

Det är strängt förbjudet att utge sig för att vara någon annan person, organisation eller enhet när du använder vår tjänst. Om vi upptäcker att du medvetet försöker förvränga din identitet för att lura andra användare, missbruka vår tjänst eller utföra någon form av bedrägeri, kommer vi att vidta åtgärder enligt vårt eget val. Sådana åtgärder kan inkludera omedelbar avstängning eller avslutning av ditt konto och/eller rapportering till relevanta myndigheter. För att ytterligare tydliggöra, om du representerar en organisation eller företag och bryter mot detta förbud genom att försöka förvränga organisationens eller företagets identitet, förbehåller vi oss rätten att spärra tillgång till vårt system för hela din organisation eller företag. Vi uppmanar våra användare att vara ärliga och ansvarsfulla när de använder vår tjänst och att respektera andras rättigheter och integritet. Att utge sig för att vara någon annan är inte bara ett brott mot våra användarvillkor utan kan också strida mot gällande lagar om bedrägeri och förfalskning.

9. Variationer i Tillgångsnivå och Funktionalitet

Genom att använda vår tjänst bekräftar och förstår du att din tillgång till vårt system och dess funktioner kan variera från andra användares och organisationers tillgång. Vi strävar efter att erbjuda en rättvis och rättvis tillgång för alla användare, men det kan finnas faktorer som påverkar din tillgångsnivå, inklusive men inte begränsat till ditt konto, din prenumerationsnivå, tekniska begränsningar och andra faktorer. Vi försöker att tillhandahålla en enhetlig och positiv användarupplevelse för alla våra användare, men vi kan inte garantera att alla användare kommer att ha samma tillgångsnivå. Vår målsättning är att säkerställa att alla användare kan dra nytta av våra tjänster på bästa sätt, men vi förbehåller oss rätten att ändra och anpassa tillgången i enlighet med våra användarvillkor och vår företagspolicy. Vi uppmuntrar dig att kontakta vår kundtjänst om du har frågor om din tillgång eller om du upplever några problem med vårt system. Vi strävar alltid efter att hjälpa dig att få bästa möjliga värde av vår tjänst.

10. Förbud mot Dokumentation och Skärmdumpar av System

Det är strängt förbjudet att dokumentera eller ta skärmdumpar av vårt system eller någon av dess funktioner, om så inte särskilt tillåts och beskrivs i våra användarvillkor. Att dokumentera eller ta skärmdumpar av systemet innefattar, men är inte begränsat till, att kopiera, fotografera eller på annat sätt registrera information, visuella element eller data som är tillgängliga genom vår tjänst.

11. Syften för Förbudet:

Detta förbud mot dokumentation och skärmdumpar av systemet är avsett att skydda integriteten, säkerheten och konfidentialiteten för både användare och organisationen. De följande syftena är exempel på situationer där detta förbud gäller:


  • Säkerhet och Konfidentialitet: För att säkerställa att känslig information och data som kan vara föremål för konfidentialitet inte exponeras för obehöriga.
  • Skydd av Användarupplevelsen: För att förhindra potentiell missbruk av informationen som kan påverka användarupplevelsen negativt eller skada andra användare.
  • Förebyggande av Dataintrång: För att minimera risken för dataintrång eller otillåten åtkomst till systemet.
  • Upphovsrätt och Äganderätt: För att skydda immaterialrätten och äganderätten till vårt system och dess innehåll.
  • Efterlevnad av Lagar och Föreskrifter: För att följa tillämpliga lagar och föreskrifter som kan förhindra dokumentation av viss information.

Överträdelse av detta förbud kan leda till avstängning eller avslutning av ditt användarkonto samt rättsliga åtgärder i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Vi uppmanar våra användare att använda vårt system ansvarsfullt och respektera integriteten och säkerheten för både användare och organisationen.

12. Rätt att Stänga av Konton utan Föregående Meddelande

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av eller avsluta ditt användarkonto utan föregående meddelande om du bryter mot våra användarvillkor eller om vi, efter eget gottfinnande, rimligen misstänker att ditt konto används på ett sätt som strider mot våra villkor. Det är ditt ansvar som användare att bekanta dig med och följa våra användarvillkor för att undvika avstängning eller avslutning av ditt konto. Vi strävar efter att upprätthålla en rättvis och säker användarupplevelse för alla användare. Om vi upptäcker att du har brutit mot våra villkor, kan vi vidta åtgärder enligt vårt eget val, inklusive avstängning eller avslutning av ditt konto. Dessa åtgärder kan vidtas utan föregående meddelande till dig. Vi rekommenderar starkt att du noggrant läser och följer våra användarvillkor för att undvika oönskade avstängningar eller avslutningar av ditt konto. Genom att använda vår tjänst samtycker du till att följa våra användarvillkor och förstår att avstängning eller avslutning av ditt konto kan inträffa om du inte följer dem.

13. Ansvar för att Hålla sig Uppdaterad om Villkorsändringar

Som användare av vår tjänst är det ditt ansvar att kontinuerligt hålla dig informerad om eventuella ändringar eller uppdateringar av våra användarvillkor som kan komma att uppdateras. Vi kommer att sträva efter att meddela användarna om väsentliga ändringar i våra användarvillkor, men vi kan inte garantera att alla ändringar kommer att meddelas på individuell basis. Därför rekommenderar vi starkt att du regelbundet granskar våra användarvillkor för att vara medveten om eventuella ändringar som kan påverka din användning av vår tjänst. Genom att fortsätta använda vår tjänst efter publicering av ändringar i användarvillkoren godkänner du de uppdaterade villkoren och förbinder dig att följa dem. Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att avsluta ditt konto och sluta använda tjänsten. Din fortsatta användning av tjänsten anses vara ett uttryckligt godkännande av de ändrade användarvillkoren

14. Användaransvar

Du ansvarar för att skydda och behålla säkerheten för dina inloggningsuppgifter och personlig information. Du får inte dela dina inloggningsuppgifter med andra och är ensam ansvarig för all aktivitet som sker med ditt konto. Om du misstänker att dina inloggningsuppgifter har blivit komprometterade, är du skyldig att omedelbart meddela oss.

15. Integritet och Datainsamling

Integritet och Datainsamling: Vi tar användarnas integritet på allvar. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar användaruppgifter. Genom att använda vår tjänst samtycker du till vår dataskyddspolicy och behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med den.

16. Immateriella Rättigheter

Allt innehåll på vår plattform, inklusive text, bilder, grafik, programvara och andra material, ägs av oss eller våra licensgivare och skyddas av immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera eller på annat sätt använda vårt innehåll utan vår uttryckliga skriftliga tillåtelse. Du ansvarar för allt innehåll som du laddar upp eller delar genom vår tjänst och måste ha nödvändiga rättigheter eller tillstånd för sådana åtgärder.

17. Ansvarsfriskrivning

Användningen av vår tjänst sker på din egen risk. Vi tillhandahåller tjänsten "i befintligt skick" utan några uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Vi ansvarar inte för eventuella skador, förluster eller krav som uppstår i samband med din användning av tjänsten. Vår ansvarsskyldighet är begränsad enligt den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.

18. Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

19. Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan old.clira.io. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

20. Vem är personuppgiftsansvarig?

AreaChica AB (org. nr 559293-4656) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

21. Hur kontaktar du oss?

AreaChica AB har en ansvarig som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer +46 8 15 80 01 eller via e-post till{' '} info@clira.io

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-05-20